به  گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان جنوب شرق تهران؛این نشست با حضور خ  شاهین معاون اداره ،  باعث مسئول امور جوانان اداره ، شیرازی مقدم دبیر  موسسه جوانان آینده نگر طهران) ، حاجی نوروزی و حاجی حسینی دبیر و عضو سمن رویش لبخند زندگی، محمودی دبیر سمن مسافران رهایی ونیک فرجام از خیرین حوزه  ،  نماینده خیریه چرخ و فلک در دفتر ریاست اداره ورزش و جوانان جنوب شرق  تهران با محوریت ایجاد هم افزایی و استفاده مناسب از ظرفیت سمن ها و خیریه  ها در جنوب شرق برگزار شد. همچنین طی این نشست مسئولین سمن ها و خیریه ها گزارشی از اقدامات خود را بیان کردند. همچنین در این نشست شاهین معاون اداره و باعث مسئول جوانان اداره نقطه نظرات خود را در حمایت از سمن ها بیان داشتند. 

در پایان نیز مقرر شد جلسات سمن ها به صورت ماهیانه با هدف استفاده از پتانسیل های یکدیگر برگزار شود.