بسم الله الرحمن الرحیم

با عنایت به شروع فعالیت سازمان مردم نهاد رویش لبخند زندگی احتراما به استحضار میرساند اولین کمپین این سازمان تحت عنوان پروژه «آرزوی تو» اجرا و نتیجه آن به اطلاع شما سروران میرسد. در این کمپین اعضای سمن نسبت به شناسایی آرزوهای کودکان مستقر در مرکز مذکور اقدام نموده و مقرر گردید بخش بزرگی از این  آرزوهای هرچند کوچک ها در طول زمان به کودکان مرکز اهدا گردد. به امید روزی که کودکان سرزمینمان ایران به آرزوهای بزرگ خود دستیابند.

 با احترام 

واحد مسئولیت اجتماعی شرکت آرتان تجارت مانی خاورمیانه

سمن«رویش لبخند زندگی»