لوگوی دیجیتال (رسانه) چیست؟

یک  نماد دیجیتال است که به رسانه های برخطی که شرایط دریافت آن را داشته  باشند اعطا خواهد شد. این لوگو در صفحه اول رسانه ها قابل مشاهده خواهد  بود.

انواع لوگوی دیجیتال

دو نوع لوگو به متقاضیان اعطا می شود:

الف) لوگوی موقت: به متقاضیانی که درخواست اعطای لوگو داده باشند و تعهدنامه الکترونیکی را  نیز تکمیل کرده باشند یک لوگوی موقت اعطا می شود. اعتبار این لوگو ۳ ماهه  بوده و متقاضی می بایست ظرف سه ماه مجوزهای لازم برای فعالیت را دریافت  نماید.

وجود لوگوی موقت در صفحه اول یک رسانه برخط نشانگر این است که:

۱)هویت متصدی این رسانه برخط احراز شده است.

۲) صلاحیت های متقاضی برای انجام این فعالیت در دست بررسی می باشد.


شرایط دریافت لوگوی دائم چیست؟

برای دریافت لوگوی دائم متصدی رسانه برخط باید شرایط ذیل را داشته باشد:

۱-  متصدی رسانه برخط مورد تقاضا احراز هویت شده باشد: احراز هویت در حال حاضر  از طریق اتصال به سامانه ثبت احوال و بررسی تطابق کد ملی با اطلاعات وارد  شده انجام می شود.

۲- حدود فعالیت رسانه برخط موردتقاضا، خارج از موضوع فعالیت رسمی شخص حقیقی یا حقوقی متصدی رسانه مزبور نباشد:

به  این معنی که اگر یک وب سایت که متعلق به یک شرکت می باشد در زمینه خاصی  فعالیت دارد این موضوع فعالیت باید در موضوعات فعالیت مندرج در اساسنامه وی  درج شده باشد.

۳- متصدی  رسانه برخط متقاضی دریافت لوگو، صلاحیت قانونی فعالیت در موضع رسانه مربوط  را داشته باشد: به این معنی که اگر موضوع فعالیت سایت براساس قوانین و  مقررات جمهوری اسلامی ایران نیاز به مجوزی داشته باشد، متقاضی می بایست این  مجوز را کسب کرده باشد.

۴-  دامنه رسانه برخط متقاضی لوگو در آیکان (مرکز ثبت دامنه) به نام شخص حقیقی  یا حقوقی درخواست دهنده ثبت شده باشد. (دامنه به نام متقاضی باشد)

۵- موضوع فعالیت رسانه برخط متقاضی لوگو طبق قوانین جاری کشور ممنوع نباشد.

۶- تکمیل صحیح فرم درخواست لوگو اعم از نوع رسانه برخط، نوع فعالیت و موضوع فعالیت